شب یلدا1400

امشب را به نور قرن ها قدمت جاری نگه داریم شب یلدا، این شب زایش مهر و میترا، شب زایش نور و روشنائی بر تو ایرانی مبارک