نماساختمان|گره چینی فلزی

  نمای ساختمان گره چینی فلزی  بانک خازنی اصفهان جنب برج جهان نما

اجرای گنبد مخروطی شکل امام زاده سلطان ابراهیم(ع) استان خوزستان

  اجرای گنبد مخروطی شکل امام زاده سلطان ابراهیم(ع) استان خوزستان برای دیدن عکس ها در اندازه واقعی روی آن ها کلیک کنید

ساخت المان شهری با گره چینی

ساخت المان مشبک گره چینی دانشگاه اصفهان برای دیدن عکس ها در اندازه واقعی روی آن ها کلیک کنید