نمونه کارها گره چینی/سنتی

سایبان فلزیگره چینیگره چینیگره چینیگره چینیگره چینی48گره چینیc345c346c347c335c337c334324326c3334گره چینی

235  237    c331 c327c329

66photo_2017-10-20_09-08-57 (2)   photo_2017-10-20_09-08-57

278 copy   277-1   276-1 275-1   274 copy    271-1. 269 photo_2020-07-19_12-54-57 32 987 photo_2020-07-19_12-55-0152در گره چینی فلزیدرب فلزی

14 04 004

4 6 7 5 268  254253  250 copy  24930000گره چینی نما ساختمان

گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی  گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی  گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی

گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی  گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی  گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی

گره چینی فلزی گره چینی فلزی

گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی گره سنتی ،گره چینی 171   241   210   206 c376197   199

گره چینی گره چینی

2  3  4

5  9  12

14  15  16

17  19  21

22  23  24

25  26  28  29  3233  36  3738  40  4142  43  4445  48  5354  55  5657  61  6263  64  6566    25c309c322c354c421

05 06 04 03 02