نمونه کارها گره چینی/سنتی

سایبان فلزیگره چینیگره چینیگره چینیگره چینیگره چینی48گره چینیc345c346c347c335c337c334324326c3334گره چینی

235  237    c331 c327c329

66photo_2017-10-20_09-08-57 (2)   photo_2017-10-20_09-08-57

278 copy   277-1   276-1 275-1   274 copy    271-1. 269 photo_2020-07-19_12-54-57 32 987 photo_2020-07-19_12-55-0152در گره چینی فلزیدرب فلزی

14 04 004

در گره چینی فلزی در مسجد اهل سنت مسجد سوران

4 6 7 5 268  254253  250 copy نرده نرده راه پله گره چینی 24930000گره چینی نما ساختمان

گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی  گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی  گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی

گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی  گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی  گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی

گره چینی فلزی گره چینی فلزی

گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی گره سنتی ،گره چینی 171   241   210   206 c376197   199

گره چینی گره چینیگره چینی فلزی به همراه شیشه رنگی،گره سنتی فلزی،گره چینی فلزی،ساخت در و پنجره گره چینی فلزی،ساخت درو پنجره گره سنتی فلزی،شیشه رنگی،گره سنتی،گره چینی،گره چینی فلزی،هنر گره چینی،هنر معماری اسلامی

2  3  4

5  9  12

14  15  16

17  19  21

22  23  24

25  26  28  29  3233  36  3738  40  4142  43  4445  48  5354  55  5657  61  6263  64  6566    25c309c322c354c421

05 06 04 03 02درب گره چینی

گره چینی گره چینی فلزیپنجره مسجد حسینی شهر تهرانپنجره مسجد سبلان تهرانمحافظ پنجره مسجد حسینی تهران