ساخت گنبد مسجد قمر بنی هاشم هرچگانی‌ها

ساخت گنبد مسجد قمر بنی هاشم هرچگانیها واقع در کمربند شهرکرد جنب ترمینال ازادی، از دیگر پروژه های موفق ماست که در تاریخ 10/4/94 به بهره برداری رسید.