ساخت و نصب گلدسته وموذنه مسجد جامع فرخشهر

ساخت گلدسته وموذنه مسجد جامع فرخشهر ونصب در محل در تاریخ 20/3/94، یکی از پروژه های انجام شده توسط کارگاه صنایع فلزی پارس است.