گره چینی فلزی در ورودی حسینیه اعظم تبریز

گره چینی فلزی در ورودی حسینیه اعظم تبریز

گره چینی فلزی در نمای ساختمان

  اجرای حفاظ های گره چینی فلزی