حفاظ گره چینی فلزی امام زاده سلطان ابراهیم ایذه

گره چینی حفاظ مقبره سلطان ابراهیم (ع) برای دیدن عکس در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید

اجرای گنبد مخروطی شکل امام زاده سلطان ابراهیم(ع) استان خوزستان

  اجرای گنبد مخروطی شکل امام زاده سلطان ابراهیم(ع) استان خوزستان برای دیدن عکس ها در اندازه واقعی روی آن ها کلیک کنید