انواع گره

یکی از خصوصیات بارز گره که موجب شــده است در طول تاریخ هزار ســاله خود زنده و پویا بماند، خاصیــت زایندگی و تنوع پذیری آن اســت. چنانکه گفته شده اســت گره هفتاد و دو بطن دارد که از درون یکدیگر زایش یافته و گره هایی نو را به وجود می آورند. گره در دوره های مختلف تاریخ ایران و سایر کشور های اسلامی دارای انواع و گونه های فراوانی گشته است به طوری که ذکر تمامی انواع آن تقریبا غیر ممکن است. از جمله مهم ترین گره ها در حوزه جغرافیایی ایران می توان به گره کند، گره تند، گره شل، گره کند وشل، گره تند و شل، گره در گره و شاه گره اشاره کرد، البته گونه های بسیار دیگر نیز وجود دارد که به جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم. علاوه بر تقسیم بندی یاد شده گره ها را بر اساس نوع شمسه های بکار رفته در آن نیز طبقه بندی می کنند و گره های 6،8 10، 12و … همچنین گره های چند زمینه ای که دارای شمسه های گوناگون هستند .

3211 963 147 133 110 66 65 photo_2017-10-20_09-08-57 (2)  70 62   news-poonak2

158  161 163 164 166 175 copy 179 copy 181 copy

183 184 185 186 198 199

200235

ساخت گنبد و گلدسته, گره سنتی فلزی, گره چینی فلزی, ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی, ساخت در و پنجره گره سنتی فلزی

ساخت گنبد و گلدسته, گره سنتی فلزی, گره چینی فلزی, ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی, ساخت در و پنجره گره سنتی فلزی

گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی

گره چینی سنتی فلزی،گره سنتی فلزی،ساخت درب و پنجره گره چینی فلزی ،ساخت پنجره و در گره سنتی فلزی،المان شهری سنتی فلزی